White-tailed Flycatcher ( Cyornis concretus (Müller, 1835) )

Select an image:

Thai Name : นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว 
Common Name : White-tailed Flycatcher  
Scientific Name : Cyornis concretus (Müller, 1835) 
Status : Rare Resident 
Location :
Date :
Photographer :
Specification : ขนาดใหญ่กว่านกจับแมลงชนิดอื่นในสกุลเดียวกัน ทั้งสองเพศมีแถบขาวที่ขอบหางคู่นอก เห็นชัดขณะแผ่หาง ตัวผู้ : หัว อก และลำตัวด้านบนน้ำเงินแกมฟ้า ท้องและก้นสีขาว ปีกและหางสีคล้ำ ตัวเมีย : หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาล มีแถบขาวรูปจันทร์เสี้ยวที่อก ท้องขาว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : ป่าดิบ ความสูง 100-1,360 เมตร มีรายงานการพบที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร (พบบริเวณคลองแม่กระสา) ปี 2546 และพื้นที่ป่าตะวันตกในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย ปี 2555 และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -