Plain-backed Sparrow ( Passer flaveolus (Blyth, 1844) )

Select an image:

Thai Name : นกกระจอกตาล 
Common Name : Plain-backed Sparrow  
Scientific Name : Passer flaveolus (Blyth, 1844) 
Status : Common Resident 
Location : Wachairabaramee, Phichit  
Date : 23 May 2020 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : หลังน้ำตาลแดงไม่มีลาย หลังตาถึงข้างหัวน้ำตาลแดง กระหม่อมและหลังตอนบนเทา คอดำ แก้มและลำตัวด้านล่างเหลืองอ่อน ตัวเมีย : คล้ายนกกระจอกใหญ่ตัวเมีย แต่หลังไม่มีลาย ลำตัวด้านล่างเหลืองอ่อนแกมน้ำตาล
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง ชายป่า
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :  -