Brown-throated Sunbird ( Anthreptes malacensis (Scopoli, 1786) )

Select an image:

Thai Name : นกกินปลีคอสีน้ำตาล 
Common Name : Brown-throated Sunbird  
Scientific Name : Anthreptes malacensis (Scopoli, 1786) 
Status : Very Common Resident 
Location : ์Naresuan University, Phitsanulok 
Date : 20 January 2015 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : หัวถึงหลังตอนบนเขียวเข้มเหลือบเป็นมัน ข้างแก้มและคอน้ำตาล กลางคอจางหรือแกมขาวกว่าส่วนอื่น แถบหนวดและไหล่ม่วงเหลือบเป็นมัน โคนปีกน้ำตาลแดง ตะโพกน้ำเงินแกมม่วงเหลือบเป็นมัน หางเขียวคล้ำ ลำตัวด้านล่างเหลืองเข้ม ตัวเมีย : ขนาดใหญ่กว่านกกินปลีเปลือกเหลือง ลำตัวด้านบนเหลืองแกมเขียว ลำตัวด้านล่างเหลืองเข้ม เหนือตาและใต้ตามีเส้นเหลืองอ่อนคล้ายวงตาแต่ไม่ต่อเนื่องกัน 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก : พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม้ และสวนสาธารณะในที่ระดับต่ำ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 
Report :