Grey-cheeked Warbler ( Seicercus poliogenys (Blyth, 1847) )

Select an image:

Thai Name : นกกระจ้อยแก้มสีเทา 
Common Name : Grey-cheeked Warbler 
Scientific Name : Seicercus poliogenys (Blyth, 1847) 
Status : Rare Winter Visitor 
Location :
Date :
Photographer :
Specification :

คล้ายกลุ่มนกกระจ้อยวงตาสีทอง แต่หนังรอบตาขาวโดยด้านหลังตายื่นยาวเล็กน้อย ทำให้หนังรอบตาเป็นรูปหยดน้ำ หัวและแก้มเทาเข้มกว่า มีแถบคิ้วดำข้างหัว ขนโคนปากบนและคางขาวแกมเทา ลำตัวด้านล่างเหลือง คอและอกสีคล้ำกว่าท้องเล็กน้อย ลำตัวด้านบนเขียวแกมเหลืองมีแถบปีกเหลืองค่อนข้างชัดเจน ขนหางคู่นอก ๆ ขาว
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าดิบ ความสูง 900-2,135 เมตร มีรายงานการพบเฉพาะที่ดอยสูงในเขตจังหวัดน่าน เช่น ดอยขุนน้ำพัน อุทยานแห่งชาติแม่จริม ดอยภูฟ้า และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์ 

 
Report : (1) พบนกกระจ้อยแก้มสีเทา 1 ตัว ที่ดอยขุนน้ำพัน อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 รายงานโดย โศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2544
(2) พบนกกระจ้อยแก้มสีเทา 1 ตัว ที่ดอยภูฟ้า จ.น่าน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2548 รายงานโดย โศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ปีที่ 22 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2548
(3)
พบนกกระจ้อยแก้มสีเทา 1 ตัว ที่ดอยดงหญ้าไหว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2549 รายงานโดย Simon Buckell : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2549