Hill Prinia ( Prinia superciliaris (Salvadori, 1874) )

Select an image:

Thai Name : นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว 
Common Name : Hill Prinia 
Scientific Name : Prinia superciliaris (Salvadori, 1874) 
Status : Common Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 13 August 2023 
Photographer : Manop Taengtum 
Specification : หางยาวมาก หัวเทาเข้มมีคิ้วยาวสีขาว ลำตัวด้านบนน้้ำตาล แตกต่างจากชนิดอื่นที่อกมีลายขีดหนาแน่น ลำตัวด้านล่างขาว สีข้าง ท้อง และก้นน้ำตาลแกมส้ม ขนชุดผสมพันธุ์ : อกเป็นแถบดำผสมลายขีดชัดเจนขึ้น 
เสียงร้อง : "ติว-ติว-ติว" "ติ๋ว-ติ๋ว-ติ๋ว" หรือ "วิ-วิ-วิ-ชิ้ว วิ-วิ-ชิว"
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ทุ่งหญ้า ชายป่าดิบ ความสูง 760 เมตรขึ้นไป 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 5 รศ.โอภาส ขอบเขตต์

 
Report :  -