White-browed Fantail ( Rhipidura aureola )

Select an image:

Thai Name : นกอีแพรดคิ้วขาว 
Common Name : White-browed Fantail 
Scientific Name : Rhipidura aureola 
Status : Rare Resident 
Location :
Date :
Photographer :
Specification :

ขนลำตัวแกมน้ำตาลกว่าชนิดอื่น แถบตาดำ คิ้วกว้างและยาวสีขาว คอ แก และท้องขาว ท้องตอนล่างและก้นแกมน้ำตาลอ่อน หางสีดำปลายขาว
เสียงร้อง : "ชิก-ชิก" และเสียงเป็นท่วงทำนองเพลงไพเราะ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าเต็งรังที่สมบูรณ์ ป่าเบญจพรรณ ที่ราบถึงความสูง 1,065 เมตร มีรายงานการพบเพียงครั้งเดียวที่ห้วยแม่ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี  
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์     

 
Report : (1) วันที่ 6 ธันวาคม 2546 มีรายงานการพบและถ่ายภาพนกอีแพรดคิ้วขาวได้ 1 ตัว ที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในช่วงของการออกดูนกภาคสนามของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย รายงานโดยโศพิชญ์ชา ตันติธาดาพิทักษ์ : วารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ.2547