Indochinese Cuckooshrike ( Coracina polioptera (Sharpe, 1879) )

Select an image:

Thai Name : นกเฉี่ยวบุ้งกลาง 
Common Name : Indochinese Cuckooshrike  
Scientific Name : Coracina polioptera (Sharpe, 1879) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Nam Nao National Park, Phetchabun 
Date : 22 February 2020 
Photographer : Supaporn Teamwong 
Specification : ตัวผู้ : คล้ายนกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ แต่ปีกเทาเข้ม ขอบขนปีกสีจางกว่าชัดเจน ลำตัวสีเทาจางกว่าเล็กน้อย สีขาวที่ปลายหางกว้างกว่า ตัวเมีย : คล้ายตัวเมียนกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ แต่ปีกเทามากกว่า
เสียงร้อง : "วี้วี้วี้ วู้วู่" 5 - 7 ครั้ง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง : ป่าเต็งรัง ป่าสน ที่ราบถึงความสูง 1,000 เมตร 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์     
Report :  -