Black-and-buff Woodpecker ( Meiglyptes jugularis (Blyth, 1845) )

Select an image:

Thai Name : นกหัวขวานด่างท้องดำ 
Common Name : Black-and-buff Woodpecker  
Scientific Name : Meiglyptes jugularis (Blyth, 1845) 
Status : Uncommon Resident 
Location : Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet 
Date : 28 December 2013 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ขนลำตัวสีดำ ตะโพกสีขาวแกมเหลือง หัวมีลายถี่สีขาวแกมเหลือง ท้ายทอยถึงด้านข้างอกขาว ปีกมีแถบสีขาวขนาดใหญ่ ตัวผู้ : มีแถบสีแดงคล้ำข้างมุมปาก 
เสียงร้อง : แหลมดัง "คิ-อิ้ว คิ-อิ้ว" หรือ  "คี้ก-คี้ก-คี้ก" หรือ "ซิ๊ก-อิ๊ก-ซิ๊ก-อิ๊ก" เป็นจังหวะ
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ป่าดิบ ความสูง 900 เมตร มีรายงานการพบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 1 รศ.โอภาส ขอบเขตต์        
Report :  -