Buffy Fish Owl ( Ketupa ketupu (Horsfield, 1821) )

Select an image:

Thai Name : นกทึดทือมลายู 
Common Name : Buffy Fish Owl 
Scientific Name : Ketupa ketupu (Horsfield, 1821) 
Status :
Location :
Date :
Photographer :
Specification :  - 
Report : (1) พบและถ่ายภาพ นกทึดทือมลายู จำนวน 1 ตัว ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระหว่าง 2 ไป 3 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 11-12.00 น. รายงานโดยคุณ Mac Adilax (TBR)