Greater Spotted Eagle ( Clanga clanga (Pallas, 1811) )

Select an image:

Thai Name : นกอินทรีปีกลาย 
Common Name : Greater Spotted Eagle  
Scientific Name : Clanga clanga (Pallas, 1811) 
Status : Fairy Rare Winter Visitor 
Location : Taphan Hin, Phichit 
Date : 11 March 2020 
Photographer : Krieng Meemano 
Specification :

นกเต็มวัยสีเข้ม :  ตาน้ำตาลปีกสั้นค่อนข้างกว้างและสั้น ปากเล็กและหางสั้น ลำตัวด้านบนน้ำตาลเข้ม มีสีอ่อนบริเวณโคนขนปีกบิน ตะโพกขาวเป็นแถบแคบๆ ปีกด้านล่างน้ำตาลเข้มมีแถบขาวที่โคนขนปลายปีก ก้นน้ำตาลอ่อนหรือแกมขาว ปลายหางรูปพลั่ว นกวัยอ่อนสีเข้ม : ลำตัวน้ำตาลเข้ม มีลายจากปลายขนคลุมปีกด้านบน ขนคลุมไหล่ ขนโคนปีก และปลายหสงหรือน้ำตาลอ่อน ท้องและสีข้างมีลายขีดน้ำตาลอ่อน ขณะบินตะโพกขาว ขนคลุมใต้ปีกสีเข้มกว่าขนปีกบิน โคนขนปลายปีกสีอ่อน คู่ในๆ และขนกลางปีกมีลายขวางบางๆ ขอบขนปีกบินขาว นกเต็มวัยสีอ่อน : หายาก ขนลำตัว ขนคลุมปีกทั้งด้านบนและล่างน้ำตาลอ่อนแกมน้ำตาลแดง นกไม่เต็มวัย : ชุดขนผสมกันระหว่างนกวัยอ่อนและนกเต็มวัย 
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ทุ่งหญ้า พื้นที่เปิดโล่งใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ในที่ราบช่วงอพยพผ่านอาจพบถึงความสูง 2,135 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์     

 
Report : -