Yellow Bittern ( Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789) )

Select an image:

Thai Name : นกยางไฟหัวดำ 
Common Name : Yellow Bittern  
Scientific Name : Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789) 
Status : Common Resident and Winter Visitor 
Location : Thapho, Muang Phitsanulok 
Date : 6 June 2015 
Photographer : Manod Taengtum 
Specification : ตัวผู้ : ปากยาวสีเหลือง หน้าผากถึงท้ายทอยดำตัดกับหัวและลำตัวน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง กลางคอด้านหน้าถึงอกขาว มีเส้นยาวน้ำตาลอ่อน หางสั้นมากสีดำ ขณะบินต่างจากชนิดอื่นที่ขนคลุมปลายปีกและขนปีกบินดำ ขนคลุมใต้ปีกขาว ตัวเมีย : คล้ายตัวผู้ แต่หน้าผากถึงท้ายทอยน้ำตาลดำ กลางคอถึงอกขาว เส้นยาวสีน้ำตาลชัดเจนกว่า นกวัยอ่อน : คล้ายตัวเมีย กระหม่อมถึงท้ายทอยมีลายขีดดำ กลางคอมีลายยาวสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านบนมีลายขีดน้ำตาลเข้ม
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก ทุ่งนาและแหล่งน้ำจืดที่มีพืชน้ำหนาแน่น ส่วนใหญ่พบในระดับต่ำ ช่วงย้ายถิ่นพบถึงความสูง 1,000 เมตร
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์          
Report :  -