Asian Openbill ( Anastomus oscitans (Boddaert, 1783) )

Select an image:

Thai Name : นกปากห่าง 
Common Name : Asian Openbill  
Scientific Name : Anastomus oscitans (Boddaert, 1783) 
Status : Common Resident 
Location : Ban Kaeng, Si Satchanalai, Sukhothai 
Date : 3 October 2020 
Photographer : Mahasak Sukmee 
Specification : ปากสีน้ำตาลแกมเหลือง กลางปากค่อนไปทางปลายเปิดเป็นช่องว่าง ขนลำตัวเทา ขนโคนปีก ขนปีกบิน และหางดำ แข้งและตีนชมพูคล้ำ ขนชุดผสมพันธุ์ : ขนลำตัวขาวมากขึ้น แข้งและตีนแดง
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและล้านนาตะวันออก
 : ทุ่งนา หนอง บึง พื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำจืดต่างๆในที่ราบ อาจพบได้ถึงความสูง 700 เมตร นกอพยพ นกอพยพมาทำรังวางไข่และนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก มีการรวมกลุ่มทำรังเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ เช่น บ้านวังเป็ด จังหวัดพิษณุโลก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 4 รศ.โอภาส ขอบเขตต์  
Report :  -