Common Snipe ( Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) )

Select an image:

Thai Name : นกปากซ่อมหางพัด 
Common Name : Common Snipe  
Scientific Name : Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 
Status : Common Winter Visitor 
Location : Si Satchanalai Paddyfields, Sukhothai 
Date : 5 October 2019 
Photographer : Natthawut Muongyen 
Specification : ปากยาวกว่านกปากซ่อมหางเข็ม ขณะยืนปลายหางยาวกว่าปลายปีกมากกว่าชนิดอื่น ขณะบินจำแนกจากชนิดอื่นที่ใต้ปีกมีแถบขาวบริเวณขนคลุมใต้ปีกและขอบขนกลางปีกขาว ท้องขาวมากกว่านกปากซ่อมหางเข็ม ขนหางมี 12 - 18 ขน แต่ละขนขนาดใกล้เคียงกัน
ถิ่นอาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทุ่งนา หนองน้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ 
แหล่งอ้างอิง : คู่มือดูนกหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือนกในเมืองไทย เล่ม 3 รศ.โอภาส ขอบเขตต์      
 
Report :  -